Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Projekty badawcze – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Projekty badawcze prowadzone w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

RPO woj. łódzkiego

COP, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Projekt: Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury B+R w procesie otrzymania nowoczesnych odmian roślin o polepszonych właściwościach użytkowych.
Umowa o dofinansowanie nr RPLD.01.02.01-10-0013/16-00
Całkowita wartość projektu:    1 479 936,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  421 120,00 zł
Okres realizacji: 05.2016-04.2018

POiR

I Oś priorytetowa PO IR: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)
konkurs 2/1.1.1/2016
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0782/16-00
Tytuł projektu: „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł
Całkowita wartość projektu:     16 117 839,78 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  9 974 294,64 zł
Czas realizacji projektu:
01.04.2017  – 30.12.2023

TOP