FORGOT YOUR DETAILS?

Projekty badawcze prowadzone w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Priorytet: FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców
Działanie: FENG.01.01 Ścieżka SMART
Numer naboru: FENG.01.01-IP.01-001/23
Numer umowy: FENG.01.01-IP.01-0014/23-00
Tytuł projektu: Wdrożenie do twórczej hodowli roślin uprawnych narzędzi genetycznych w celu wprowadzenia nowoczesnych odmian dostosowanych do zmian klimatycznych, warunków rynkowych oraz zasad Europejskiego Zielonego Ładu.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 26.272.230,48 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 14.383.723,94 zł
Czas realizacji projektu:
01.06.2023  – 31.10.2028

RPO woj. łódzkiego

COP, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Projekt: Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury B+R w procesie otrzymania nowoczesnych odmian roślin o polepszonych właściwościach użytkowych.
Umowa o dofinansowanie nr RPLD.01.02.01-10-0013/16-00
Całkowita wartość projektu:    1 479 936,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  421 120,00 zł
Okres realizacji: 05.2016-04.2018

POiR

I Oś priorytetowa PO IR: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)
konkurs 2/1.1.1/2016
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0782/16-00
Tytuł projektu: „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł
Całkowita wartość projektu:     16 117 839,78 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  9 974 294,64 zł
Czas realizacji projektu:
01.04.2017  – 30.12.2023

TOP