FORGOT YOUR DETAILS?

Remont szklarni - ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR
ul. Główna 20
99-307 Strzelce
tel. 24 356 69 00
strzelce@hr-strzelce.pl

2. Tytuł projektu
„Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej”

3. Nazwa działania w ramach którego realizowany jest projekt oraz numer konkursu

Nazwa projektu: III konkurs Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
Nr projektu: BIOSTRATEG3/343665/6/NCBR/2017

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącej szklarni- wymiana oszklenia w Oddziale Kończewice działka nr 237/16; 87-140 Chełmża:

Specyfikacja:
Remont szklarni doświadczalnej, o typowej dla tych obiektów architekturze. Istniejący budynek o konstrukcji stalowej, spawanej posadowiony na ławach fundamentowych. Dach obiektu dwuspadowy o kącie nachylenia 27°, w dachu istnieją okna przewietrzające typu kalenicowego w formie okien uchylnych – aby umożliwić szybkie przewietrzanie szklarni i regulacji temperatury. Zakres remontu obejmuje wymianę oszklenia, następnie oczyszczenie konstrukcji stalowej z rdzy i starych powłok malarskich. Konstrukcja przed oszkleniem zostanie zabezpieczona antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi 3 warstwowo. Systemy okien bocznych i dachowych należy wyregulować, wymienić zawiadowanie, system uszczelek, oraz całość mechanizmów wypychających. Zaprojektowano nowe przekładnie z siłownikami do regulacji układów przewietrzających. System należy wyposażyć w czujniki temperatury i mini komputer klimatyczny sterujący automatycznie przewietrzaniem.
OGÓLNY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
- demontaż oszklenia szklarni
- czyszczenie istniejącej konstrukcji stalowej szklarni,
- zabezpieczenie antykorozyjne konst. stalowej szklarni,
- wymiana z przebudową systemu przewietrzania szklenie fasady, dachu i
systemu przewietrzania,
- montaż wewnętrznych wygrodzeń,
- montaż nowych instalacji elektrycznych sterowania przewietrzaniem
- prace porządkowe,

Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości zamówienia w każdej pozycji zamówienia do 20%.

Kod CPV zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby Zamawiającego,
5) nie są powiązani lub nie są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047. Ze zm.)
6) nie są podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi
7) nie są podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014
8) nie są podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.)
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (w formacie zgodnym z Załącznikiem nr 1) jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia kryteria zawarte w punkcie 5, 6, 7, 8.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

6. Kryteria oceny oferty:
1. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty – kompletność oferty, spełnienie warunków formalnych dopuszczających do udziału w postępowaniu, zgodność z oczekiwanymi parametrami technicznymi/funkcjonalności/pozostałe wymagania oraz pod kątem prawidłowości sposobu i terminu złożenia oferty. Oferty uznane za niepoprawne zostaną automatycznie odrzucone. Oferty odrzucone z przyczyn formalnych nie będą podlegały dalszej ocenie.
2. W drugiej kolejności oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej.
3. Ocenie podlega cena, która została skonstruowana w oparciu o projekt budowlany oraz kosztorys nakładczy. Za najkorzystniejszą uznawana jest najniższa cena.
4. Ocena punktowa ofert będzie przeprowadzana dla wartości oferty Wykonawcy według następujących zasad:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a. Cena netto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P_c = C_n/C_R *100, gdzie:
P_c - otrzymana ilość punktów za kryterium ceny;
C_n - cena netto oferty z najniższą ceną;
C_R - cena netto oferty rozpatrywanej.

Informacje o przyznawanej punktacji:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
2) Jeżeli punkty otrzymane na podstawie kryteriów „a.”, dadzą wyniki wyrażone w ułamkach, zostaną one każdorazowo i dla każdej oferty zaokrąglone do 2 cyfr po przecinku.
3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe.

7. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

a) Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Główna 20, 99-307 Strzelce w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont szklarni w Kończewicach”.
b) Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy)
c) Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2018 do godz. 15.00
d) Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

8. Inne warunki postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
2. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
3. Oferty powinny zawierać (wartość, proponowany termin realizacji oraz warunki gwarancji)
9. Zmiany Umowy
1. W zakresie przedmiotu umowy przewiduje się następujący zmiany: zmianę numeru katalogowego produktu, przy zachowaniu tego samego producenta środków/nawozów lub zmianę producenta dostarczanego rodzaju środka/nawozu, pod warunkiem, wprowadzenia przez Wykonawcę do sprzedaży produktu zmodyfikowanego, tj. udoskonalonego lub gdy wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta zaoferowanego rodzaju środka/nawozu, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw produktu zmiennego (fabrycznie nowego) o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy.
2. W zakresie terminu realizacji dostaw przewiduje się następujący zakres zmian: w przypadku działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw; w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranność;
Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą skutkować zmianą ceny lub wartości umowy niekorzystnymi dla Zamawiającego. Zmiany umowy, o których mowa wymagają złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku wraz uzasadnieniem i opisem proponowanych zmian. Po otrzymaniu propozycji zmian, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane. Brak odpowiedzi jednej ze stron na propozycję zmian, poczytuje się w razie wątpliwości za brak wyrażenia zgody na tę zmianę. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem wymienionych postanowień jest nieważna.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
4. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
5. Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia, że wykonanie nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących norm oraz sztuki budowlanej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że wykonanie nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących parametrów jakościowych i ilościowych. Zamawiający może odstąpić od umowy przez cały okres wykonywania umowy.
4. W przypadku stwierdzenia iż wykonanie nie odpowiada wymaganiom jakościowym zgodnie z obowiązującymi normami, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ekspertyzy na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy posiada wady, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na niewadliwy i naprawy skutków tych wad.

TOP