FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN PROMOCJI ODMIAN RZEPAKU

 1. Organizatorem akcji promocyjnej odmian rzepaku (dalej „Promocja”) jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000204722, NIP: 7752211186 (dalej „Organizator” lub „Hodowla”). Niniejszy regulamin zwany jest dalej także „Regulaminem”.
 2. Celem Promocji jest marketing objętych nią odmian rzepaku, których właścicielem jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR w Strzelcach, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  tj. promocyjnych odmian rzepaku, sprzedawanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się̨ z innymi promocjami stosowanymi przez Organizatora.
 3. Uczestnikami Promocji mogą̨ być́ rolnicy indywidualni lub przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, prowadzący w dowolnej formie gospodarstwa rolne lub takie, w ramach których prowadzi się̨ uprawy płodów rolnych (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocją objęte są̨ sprzedawane przez Organizatora lub podmioty, z którymi Organizator zawarł „Umowę dystrybucji materiału siewnego rzepaku” (dalej „Dystrybutorzy”) nasiona rzepaku odmian: GEMINI, KEPLER, MONOLIT, CHROBR, COPERNICUS, NEON („Produkty Promocyjne”).
 2. Promocja trwa od 01.06.2021r. do 31.08.2021r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania aktualnych na dzień jej rozpoczęcia zapasów u Organizatora i Dystrybutorów Produktów Promocyjnych lub zestawów do monitoringu szkodników rzepaku (dalej „Okres Promocji”).
 3. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje w cenie promocyjnej za 1zł netto zestaw do monitoringu szkodników rzepaku pod warunkiem dokonania zakupu co najmniej 3 j.s. (1,5-2,0 mln nasion) oraz doręczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej ankiety (dalej „Ankieta”), w której poda określone w niej dane, udzieli poprzez zaznaczenie, wszystkich przewidzianych w niej zgód marketingowych. Doręczenie może nastąpić na adres Organizatora wskazany w Ankiecie listem lub pocztą elektroniczną lub też bezpośrednio w punkcie sprzedaży Dystrybutora. Druk Ankiety można pobrać od Organizatora lub Dystrybutora. Niezależnie od tego formularz Ankiety wraz z instrukcją wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https: www.hr-strzelce.pl/promocja.
 4. Wzór Ankiety stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Tylko prawidłowe wypełnienie wszystkich pól Ankiety i zaznaczenie wszystkich przewidzianych
  w niej zgód marketingowych uprawnia Uczestnika do otrzymania w cenie promocyjnej za 1zł netto zestawu do monitoringu szkodników rzepaku w ramach Promocji.
 6. Doręczenie jednego zestawu do monitoringu szkodników rzepaku Uczestnikowi w ramach Promocji następuje w punkcie sprzedaży Organizatora lub Dystrybutora. Uczestnik nie ponosi kosztu doręczenia zestawu do monitoringu szkodników rzepaku dostarczonego mu w ramach Promocji.
 7. W ramach Promocji jeden Uczestnik może otrzymać́ wyłącznie jeden zestaw do monitoringu szkodników rzepaku. Doręczenie przez Uczestnika większej ilości Ankiet niż jedna, nie uprawnia go do otrzymania większej ilości zestawów do monitoringu szkodników rzepaku niż jeden.
 8. W przypadku, gdyby Uczestnik otrzymał w ramach Promocji większą̨ ilość́ zestawów do monitoringu szkodników rzepaku w skutek wypełnienia większej ilości Ankiet powinien dokonać zwrotu Organizatorowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania, na swój koszt, otrzymaną nadwyżkę̨ zestawów do monitoringu szkodników rzepaku w stanie niepogorszonym.
 9. Jeżeli dane gospodarstwo (identyfikowane np. poprzez jeden adres) prowadzone jest przez większą̨ niż jedna liczbę̨ osób (np. rodzina, spółka, inna umowa) przyjmuje się̨, że tylko jedna z tych osób jest uprawniona do uczestnictwa w Promocji i otrzymania w jej ramach jednego zestawu do monitoringu szkodników rzepaku. Za taką osobę̨ będzie uważana osoba, której Ankieta została doręczona do Organizatora jako pierwsza, przy czym w razie wątpliwości o wyborze takiej osoby zdecyduje Organizator. Ankiety pozostałych osób prowadzących to gospodarstwo nie będą̨ w takim wypadku uwzględniane.
 10. W Promocji nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, przedstawiciele handlowi Organizatora oraz właściciele, osoby zarządzające lub pracownicy i Dystrybutorzy,
  jak i członkowie rodzin ww. osób. Ankiety tych osób i podmiotów nie będą̨ uwzględniane.
 11. Organizator ma prawo wykluczyć́ z Promocji Uczestnika naruszającego w jakikolwiek sposób Regulamin lub niespełniającego jego wymogów.
 12. Promocją objęte są̨ wyłącznie Produkty Promocyjne.
 13. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Informacje o Promocji i jej zasadach są̨ dostępne u Organizatora i jego Dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.hr-strzelce.pl/promocja.
 15. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednokrotnie.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania ekwiwalentu zestawu do monitoringu szkodników rzepaku, do którego otrzymania uzyskuje prawo w ramach Promocji, w formie pieniężnej.
 17. Zestawy do monitoringu szkodników rzepaku będą przyznawane aż do wyczerpania zapasów.
  W przypadku, gdy liczba uprawnionych do ich otrzymania przekroczy pulę zestawów przeznaczonych przez Organizatora do rozdysponowania, o prawie do ich otrzymania  decydować będzie pierwszeństwo dokonanych zakupów Produktu Promocyjnego. W takich sytuacjach Uczestnikowi, który dokonał zakupu po wyczerpaniu zapasu Produktu Promocyjnego, nie przysługuje prawo do roszczenia o otrzymanie zestawu monitoringu szkodników rzepaku.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać́ na piśmie w terminie miesiąca od doręczenia Ankiety Organizatorowi, w każdym wypadku nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Reklamacja powinna być́ przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1. O prawidłowym zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Organizator zastrzega, że reklamacje wysłane po dniu 31 sierpnia 2021 r. nie będą̨ rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, email) i dokładny adres Uczestnika zgodne z podanymi w Ankiecie oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, jak również określenie roszczenia.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o stanowisku Organizatora w ramach rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji oraz osób reprezentujących Uczestników jest Organizator, tj. - Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR
  z siedzibą w Strzelcach.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełnienia warunków uczestnictwa
  w Promocji oraz warunków do otrzymania zestawu do monitoringu szkodników rzepaku i jego wydania w Promocji, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu Promocji i po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) (RODO).
 3. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik na etapie składania ankiety akceptuje Regulamin promocji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków do otrzymania zestawu do monitoringu szkodników rzepaku i wydania go w Promocji.
 4. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Promocji i otrzymania zestawu do monitoringu szkodników rzepaku w Promocji oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia
  w Promocji i ubiegania się oraz otrzymania zestawu do monitoringu szkodników rzepaku w Promocji.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
 5. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika swoim dostawcom usług oraz swoim pracownikom/współpracownikom w celu doręczenia Uczestnikowi zestawu do monitoringu szkodników rzepaku w ramach Promocji, rozpatrzenia jego reklamacji i wysłania stanowiska
  w odpowiedzi na nią̨, jak również w celach marketingowych określonych w Ankiecie. Dane te zostaną̨ udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności zastosowania niniejszego Regulaminu dotyczącego Promocji, a tym samym wywiązania się̨ przez Organizatora z ciążących na nim obowiązków wobec Uczestnika w ramach Promocji, jak również
  w celach marketingowych określonych w Ankiecie.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny dla Organizatora do realizacji jego obowiązków związanych z Promocją, a w celach marketingowych określonych w Ankiecie – do momentu złożenia sprzeciwu przez Uczestnika, względnie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  W razie nawiązania współpracy handlowej Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR w Strzelcach będzie przetwarzała dane Uczestnika również w innych celach z nią̨ związanych. W przypadku, gdyby na Organizatorze ciążyły jakiekolwiek obowiązki nałożone prawem w związku z promocją, w tym np. podatkowe, dane osobowe Uczestnika, które w takim wypadku uzyskałby od Uczestnika, będą̨ przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się̨ Promocja.
 7. Z Organizatorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 24 356 69 00 lub drogą elektroniczną: strzelce@hr-strzelce.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hr-strzelce.pl/promocja. Poprzez wzięcie udziału w Promocji Uczestnik akceptuje treść́ Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie,
  z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą̨ naruszać́ praw nabytych przez Uczestników.
 3. Jeśli z otrzymaniem przez Uczestnika Produktu Promocyjnego wiązałyby się̨ jakiekolwiek obowiązki podatkowe, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego obowiązku uiszczenia przez Uczestnika jakichkolwiek podatków lub opłat w tym zakresie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa takich obowiązków by na niego nie nakładały. Obowiązki w tym zakresie, jeśli występują̨ lub wystąpią̨, obciążają̨ Uczestnika. Organizator podaje na żądanie Uczestnika wartość́ otrzymanego przez niego w ramach Promocji Produktu Promocyjnego.
 4. Złożenie Ankiety w formie formularza internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań́ technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się̨ Organizator.
 5. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie ze strony internetowej w ww. zakresie wiąże się̨ z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Organizator informuje, że korzystanie ze strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Ankiety, może być́ związane z koniecznością̨ poniesienia kosztów połączenia z internetem za przesyłanie danych zgodnie z taryfą dostawcy usług, z których korzysta Uczestnik.
 7. Załączniki stanowią̨ integralną cześć́ Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2021r.
TOP